«

»

ก.พ. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ระดับชั้นอนุบาล  1

1               เด็กหญิงปรียาดา            ทาสอน

2               เด็กหญิงศิรินทิพย์            ต่อมใจ

3               เด็กหญิงนิพาวดา            เลิศเจริญ

4               เด็กหญิงอริสรา              อุโมงค์

5               เด็กหญิงศิวัชญา             เขยหัวคำ

6               เด็กหญิงกัญชพร             ยาวรรณ์

7               เด็กชายชานนท์              แซ่หยาง

8               เด็กชายสหชาติ              มาตย์สุริย์

9               เด็กชายพิชญุตม์             สุขสันต์

10              เด็กชายสุภัทร                ทองเจริญ

11              เด็กหญิงกัญญาพัชร         พรมมาลา

12              เด็กชายธนวุฒิ               อามอ

13              เด็กหญิงธันยพัฒน์           มาเยอะ

14              เด็กหญิงบัณฑิตา             สุขเกษม

15              เด็กชายอรรครัฐ             อยู่ลึ

16              เด็กชายธีรดนย์              ใจยปอน

17              เด็กชายณัฐกิตติ์              ใจเรือนสูง

18              เด็กหญิงเพ็ญนภา            อาหยิ

19              เด็กชายธีระภาพ             เชอมือ

20              เด็กหญิงบัณฑิตา             อิ่นคำ

21              เด็กหญิงวนิดา               คำสร้อย

22              เด็กหญิงจิณณ์ณิชา          จันทาพูน

23              เด็กชายศุภณัฐ               หลวงอุโมง

24              เด็กหญิงรัชวิน               ทองปินตา

25              เด็กหญิงศศิรัศมิ์              ปิณทวิรุจน์

26              เด็กหญิงนภัทร               นันตะเสน

27              เด็กหญิงพิมพ์กมล            จรัลจรัสพันธ์

28              เด็กชายชัชวาลย์             แซ่ลี

29              เด็กหญิงปณิชา               ใหม่อารินทร์

30              เด็กหญิงหทัยชนก           คำแก่น

31              เด็กชายประกายเพชร        คำสุข

32              เด็กหญิงพัชรวรินทร์          จินดาวงค์

33              เด็กหญิงกวินตรา             เกิดคำ

34              เด็กหญิงสุพิชชา               ดอนชัย

35              เด็กหญิงกีรติกา               ธำรงอัตนาถ

36              เด็กหญิงกัญวัญญ์             จันทร์สุดา

37              เด็กชายประดิทรรศณ์        สุภาคำ

38              เด็กชายปฏิพล                กำแพงแก้ว

39              เด็กหญิงณัฐรดา               ไชยวรรณ์

40              เด็กชายสุวิราชย์              ธรรมปัญญา

41              เด็กชายธนกร                 แซ่เซิ่น

42              เด็กชายธีรานนท์              ยศแสน

43              เด็กหญิงแพรวชญาณ์         พงศ์ชัยวิชเชษฐ์

44              เด็กหญิงบุญธิชา              แสงจันทร์

45              เด็กชายกฤษกร               อุนันท์ชัย

46              เด็กชายพันกร                 ใจวันนะ

ระดับชั้นอนุบาล 2

1               เด็กชายเพชรบดินทร์         พิชิตพันธ์พงศ์

2               เด็กชายพาณุภูมิ               อุดปิน

3               เด็กหญิงวณัฐนันท์            ภูมะตัน

4               เด็กหญิงชนสรณ์              จันนิยม

5               เด็กชายปัญญพนต์            เป็นมูล

6               เด็กชายวรากร                อักษรวงศ์วิทยา

7               เด็กหญิงจิราภา               ชุ่มมงคล

8               เด็กหญิงณิชนันท์              ใจอยู่

9               เด็กชายจิรภัทร              บุญเครือบ

10              เด็กชายปวเรศ               ปัญญาฟู

11              เด็กชายธนพร                สันทราย

12              เด็กหญิงเบญญาภา          หมื่นไธสง

13              เด็กหญิงกนกวรรณ           ปาละ

14              เด็กชายสกิตติ์ขจร            ปัญญาผาบ

15              เด็กหญิงจิราพร               บู่สามสาย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง IEC

 

1 เด็กหญิงปรายฟ้า              ศรีนอง

2          เด็กชายธนกฤต                 แก้วสาร

3          เด็กหญิงธันยมัย                ผิวทอง

4          เด็กหญิงกานต์สินี               คำมาก

5          เด็กชายภานุกร                 ดวงจันทร์

6          เด็กชายณัฐนันท์          แก้วยองผาง

7          เด็กชายเศรษนียต์        คันธะวงศ์

8          เด็กชายธนัชชวิน              คำอ้าย

9          เด็กหญิงรุ่งนภา           มันเหมาะ

10        เด็กหญิงชุติกาญจน์       ใจวังโลก

11        เด็กหญิงภูริชญา          ม่วงโกสัย

12        เด็กหญิงวรวรรณ         จันต๊ะนาเขต

13        เด็กหญิงขวัญจิรา         อิ่นคำ

14        เด็กชายวัชพล             รัตนาวิน

15          เด็กชายณัฐพงษ์         ใจบั้งเงิน

16          เด็กหญิงกาญจนสุดา    ใจดก

17        เด็กหญิงพลอยรินดา            หลิน

18        เด็กหญิงธวัลรัตน์               เตชะพิสิษฐ

19        เด็กชายจีรวิทย์                 จันทร์กลิ่น

20        เด็กชายภาคิน                  อาษา

21        เด็กชายพฤทธ์นรินทร์    กองแสง

22        เด็กหญิงอรวรีย์           ตาลำ

23        เด็กชายแทนคุณ          ปริยาศักดิ์

24        เด็กหญิงอภิวิชญ์          อินทะหลุก

25        เด็กหญิงกมัยธร           เครือคำ

26        เด็กชายปกรณ์ดิษฐ์       บุญไหล

27          เด็กหญิงธิชาวดี          เป็งเรือน

28          เด็กชายนพวรรษ        กันทะ

29          เด็กหญิงนวลหง         เกตรัตน์

30        เด็กชายวีรภัทร                 จุมปู

31        เด็กชายสิริวิชญ์           ไทธานี

32        เด็กชายจิระพงษ์          กำแพงคำ

33        เด็กชายพฤทธิ์            นกไทย

34        เด็กชายณรงค์ฤทธิ์        อินต๊ะ

35          เด็กชายกฤษณะ         ไชยวงค์

36        เด็กชายนิติธร             สิงห์สุริยะ

37        เด็กหญิงนงนภัส          ยาสมุทร

38          เด็กหญิงทักขิญา         วงค์อิ่ม

39        เด็กหญิงปวีณ์นุช                เป็งวัง

40        เด็กชายพีรภัทร           ฟองการ

41        เด็กชายธีรพัฒน์          อุทธา

42        เด็กหญิงอทิติยา          จันทาพูน

43        เด็กหญิงรวิภา            กันธิยะ

44        เด็กหญิงกฤษณ           ปัญญาคำ

45        เด็กชายศรัญฐนพงษ์      ศิริโภคินกุล

46        เด็กชายธนโชติ            ปงรังษี

47        เด็กหญิงกมลทิพย์              แก้วมณีวงศ์

48        เด็กชายเมธี                     บัวตูม

49        เด็กหญิงกัญญาภัทร            เจริญศรีภักดี

50        เด็กหญิงปทิตตา          โคตรบรรเทา

51        เด็กหญิงรมิดา            กิ่งสละ

52        เด็กหญิงทัตพิชา          เถาเมืองใจ

53        เด็กชายธนกร                   จันต๊ะนาเขต

54        เด็กหญิงธัญชนก                นิลศรี

55        เด็กหญิงณหทัย           โรจพัฒนา

56        เด็กชายกฤตพร           อดิสัย

57        เด็กชายภูริณัฐ            ผ่องใส

58        เด็กชายญาณษิณ         อินไชย

59        เด็กหญิงชนนิกานต์       เทพอินถา

60        เด็กชายทัศนจักร         ทริยะ

61        เด็กชายนครินทร์         ใคร่ศรี

62        เด็กหญิงอรวรา           วงค์แก้ว

63          เด็กหญิงอมมารา        สันหลัง

64        เด็กหญิงพรทิวา           สามติ๊บ

65        เด็กหญิงวาริพิน           สิทธิขันแก้ว

66        เด็กชายพัฒนศักดิ์        ไชยวุฒิ

67        เด็กชายเฉี่ยวเหว่ย        ฉั่ว

68        เด็กหญิงปิญซาน์          พิสุทธิรักษ์วงศ์

69        เด็กชายชุติพนธ์           ทาแกง

70        เด็กหญิงสุพิชชา          พะยา

71        เด็กชายสุเมธ              วันทิตย์

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

1            เด็กหญิงรสสุคนธ์        แสงอรุณ

2            เด็กชายสุวพัชร          มั่นรัก

3            เด็กหญิงชัญญานุช      สันธิ

4          เด็กหญิงวรัมพร           อักษรวงศ์วิทยา

5            เด็กชายสิงหนาท        หวายคำ

 

 

 ขอให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบ มารายงานตัว  พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ  ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

(คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียน)