«

»

มี.ค. 14

บัญฑิตน้อย

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการบัญฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

94ชิ้น « 1 ของ 32 »