↑ Return to เอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

               ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๓ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๑  นั้น

บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบมาท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาทดสอบ ในวันเสาร์ที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ดังนี้

 

ลำดับ          ชื่อ นามสกุล
๑. เด็กชายนราวิชญ์ ใจอุ่น
๒. เด็กหญิงญาณิศา ซาวคำ
๓. เด็กหญิงธัญชนก ชาญรุ่งเรืองศรี
๔. เด็กชายก้องภพ เครือแตง
๕. เด็กหญิงวรรณิภา กำแพงคำ
๖. เด็กชายคุณานนต์ ปงลังกา
๗. เด็กชายพีรณัฐ ขุนซาง
๘. เด็กชายธนเดช ชีวะกุล
๙. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ นนทะภา
๑๐. เด็กชายกษิดิ์เดช มะโนวงค์
๑๑. เด็กหญิงพรรณิกา แสนสุรินทร์
๑๒. เด็กหญิงธัญญากร รีอินทร์
๑๓. เด็กชายฉัตรดนัย มหิริ
๑๔. เด็กชายภัทรนันท์ เมืองเล็น
๑๕. เด็กชายปุณยวรรธน์ บัวละวงค์
๑๖. เด็กชายวิภูรุจ แก้วศรีมา
๑๗. เด็กหญิงรัชชุดา ไวไธสง
๑๘. เด็กหญิงพัชรพร วันควร
๑๙. เด็กหญิงศศินิภา ชัยวิชิต
๒๐. เด็กชายอชิต พลายวิเคราะห์
๒๑. เด็กชายพิพิธธน งามตา
๒๒. เด็กหญิงนวินดา อุ่นเรือน
๒๓. เด็กชายวุฒิภัทร ชัยวงค์ลี
๒๔. เด็กชายชญานนท์ ภัทรเสนานนท์
๒๕. เด็กหญิงกุลธิดา พรมรัตน์
๒๖. เด็กชายฉัตรชัย ศรีจอมแปง
๒๗. เด็กชายวัชรโสภณ กาวิชัย
๒๘. เด็กหญิงพรวลินทร์ แซ่เหลี่ยง
๒๙. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยประเสริฐ
๓๐. เด็กหญิงเกศรา ชนาวรรณ
๓๑. เด็กชายชวนากร ตันหล้า
๓๒. เด็กชายธนาดล กองวิเชียร
๓๓. เด็กหญิงพิจิตตา เชอหมื่อ
๓๔. เด็กชายเฉลิมพล แออู๋
๓๕. เด็กชายอิฐิพัฒน์ พงศ์สิริวิโรจน์
๓๖. เด็กหญิงอุษามณี เมืองอินทร์
๓๗. เด็กชายมานพ เชอมือกู่
๓๘. เด็กหญิงอาทิตยา แก้วมั่น
๓๙. เด็กหญิงเมษรินทร์ อารีย์
๔๐. เด็กชายศุภชัย เบเชกู่
๔๑. เด็กชายกิตตินันท์ สายแปง
๔๒. เด็กชายชนาธิป พนมเทพ
๔๓. เด็กชายชิติพันธ์ ดาวดี
๔๔. เด็กหญิงเขมินทรา อุปรี
๔๕. เด็กหญิงธาราทิพย์ ดีน้อย
๔๖. เด็กหญิงศิริรัตน์ สุดสนิท
๔๗. เด็กชายณภัทร วงศ์ปัญญา
๔๘. เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ รินนายรักษ์
๔๙. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง สุขใจ
๕๐. เด็กหญิงอัครเดช หอมกลิ่น
๕๑. เด็กหญิงอัญชญวดี มณีคำ
๕๒. เด็กชายธัญวา คำภูลา
๕๓. เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงทอง
๕๔. เด็กหญิงภคพร กิติ
๕๕. เด็กหญิงทิตยา เบียงแหล่
๕๖. เด็กชายเจนภพ สมณา
๕๗. เด็กหญิงณัฐนันท์ สมวัน
๕๘. เด็กชายนรากร ติ๊บษา
๕๙. เด็กหญิงเพชราภรณ์ ธัญญาโกศล
๖๐. เด็กชายวรากรณ์ สร้อยโสม
๖๑. เด็กหญิงรักษ์ยิ่งฟ้า มองช่อบิดร
๖๒. เด็กหญิงธนนัช โทธุโย
๖๓. เด็กชายวันชนะ จันทร์ตายอด
๖๔. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ บุญวัง
๖๕. เด็กหญิงกรรญาภัทร พรมเมือง
๖๖. เด็กชายนิติรัฐ ธรรมขันธ์
๖๗. เด็กหญิงกัญญาภัค ใจสา
๖๘. เด็กชายภูรินทร์ สมรมิตร
๖๙. เด็กหญิงชลธิชา กลิ่นกล้า
๗๐. เด็กหญิงอณัฐชญา สุภา
๗๑. เด็กชายเปี่ยมรัก มูลบุญ
๗๒. เด็กชายแทนคุณ บุญทา
๗๓. เด็กชายพชรพล สุดดี
๗๔. เด็กหญิงชญาดา ต๊ะวรรณ
๗๕. เด็กหญิงฐิตาพร อุ่นมหาวรรณ์
๗๖. เด็กชายกิตติภูมิ คำภีระ
๗๗. เด็กชายธีระดนย์ สอนบุญทอง
๗๘. เด็กหญิงพิชชานันท์ คำสุต๋า
๗๙. เด็กชายพุทธภูมิ สุพรรณ์ชัย
๘๐. เด็กชายพนธกร ยะแดง
๘๑. เด็กชายพิชญะ ผาคำ
๘๒. เด็กหญิงอนันตา เกตุรัตน์
๘๓. เด็กชายพร้อมพงศ์ กุลยุทธนา
๘๔. เด็กชายกิตติภูมิ เจตะสี
๘๕. เด็กชายฐนกร ยืนยิ่ง
๘๖. เด็กชายรพีพงศ์ ชัยดา
๘๗. เด็กหญิงวนาลี ฟองนาวา
๘๘. เด็กชายมกรธวัช ตัน
๘๙. เด็กชายภูดิส อุดมปาละ
๙๐. เด็กหญิงกรธิดา อ้ายขอดแก้ว