↑ Return to เอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นอนุบาล

ประกาศโรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

                  ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๓ – ๓๑  มกราคม  นั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายชื่อแนบมาท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาทดสอบความพร้อม ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์       พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล  ๑

ลำดับ          ชื่อ  นามสกุล
เด็กหญิงศุภฐ์ณตา เบเชกู่
เด็กชายทินภัทร วงค์ชัย
เด็กหญิงวรรธนา สุริยะมงคล
เด็กชายชนาธิป สร้อยศรี
เด็กชายสุรพัชร์ นามวงศ์
เด็กชายศตคุณ วงค์กูนา
เด็กชายนิธิศ มหัทธารดิลก
เด็กชายศิลายุทธ เชมือ
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่ทั่ง
๑๐ เด็กชายสุรศักดิ์ แจ่มจำรัส
๑๑ เด็กหญิงญานิน เดชาสิตตากูล
๑๒ เด็กหญิงณัฎฐกานต์ กองแสน
๑๓ เด็กหญิงณัฎฐธิดา กองแสน
๑๔ เด็กหญิงกัลยา มณีรอด
๑๕ เด็กชายรัฐภูมิ วันทอง
๑๖ เด็กหญิงกุลจิรา กิ่งไพศาล
๑๗ เด็กหญิงกนกนรินทร์ บุญจิตร
๑๘ เด็กหญิงฟ้าวลัย พงศ์สวัสดิ์
๑๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย มาเยอะ
๒๐ เด็กชายพิเชษฐ์ เปียงผาตั้ง
๒๑ เด็กหญิงชนิดาภา เต๋ชะชื่น
๒๒ เด็กชายธัญธาดา อุดทาสุข
๒๓ เด็กชายนพคุณ เฉลิมเลี่ยมทอง
๒๔ เด็กหญิงสิรินทรา มองช่อบิดร
๒๕ เด็กหญิงสุปรียา คงคารัตน์
๒๖ เด็กชายจารุภัทร กำแพงคำ
๒๗ เด็กหญิงชาลิสา พันธุกาง
๒๘ เด็กชายศุภวิชญ์ เชียงคำ
๒๙ เด็กหญิงฐิติรัตน์ คันธวงค์
๓๐ เด็กหญิงณัฐณิชา ดาวชัย
๓๑ เด็กชายภานุวัฒน์ ซีหมื่น
๓๒ เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วนิชพิสิฐพันธ์
๓๓ เด็กหญิงโชตินภา ปัญญาบุญ
๓๔ เด็กหญิงอริสา แซ่ฉี่
๓๕ เด็กหญิงปาณิสรา ปัญญา
๓๖ เด็กหญิงปพิชญา สุภาวรรณ์
๓๗ เด็กชายฤกษ์มงคล แก้วมาเมือง

 

ระดับชั้นอนุบาล  ๒

 

ลำดับ           ชื่อ นามสกุล
เด็กชายศตนันท์ สายคำ
เด็กชายพิษณุพงศ์ ทรงลำเจียก
เด็กหญิงพุทธารัตน์ เมืองอินทร์
เด็กชายจักรี พันธินวง
เด็กชายภูภูมิ ไชยวีรกุล
เด็กชายรัชชานนท์ ชัยชนะ
 เด็กชายปัณณวิชญ์ อภิวงค์ษา
 เด็กชายภูริทัศน์ แซ่มือ
 เด็กชายณธกร หมื่นไชยวงค์
๑๐  เด็กหญิงพิชญาภา อุปรี
๑๑  เด็กหญิงปณิตา เสียงลี
๑๒  เด็กชายณภัทร มาฟู
๑๓  เด็กชายเอกวิทย์ หมั่นหา
๑๔  เด็กหญิงรมัณยา สีม่วง
๑๕  เด็กชายกฤตภาส หมอคอ
๑๖  เด็กชายตะวัน นางวงค์
๑๗  เด็กชายรพีภัทร คำแก่น
๑๘  เด็กหญิงธิดารัตน์ อาทิศสาม
๑๙  เด็กชายณัฐธชนพงศ์ จุ๋มพระสิงห์
๒๐ เด็กหญิงณัฐกฤตา ยะแดง
๒๑ เด็กชายนครินทร์ แยซอกู
๒๒ เด็กหญิงปณิชา ใหม่อารินทร์
๒๓ เด็กหญิงบัณฑิตา บัวสุวรรณ

 

ระดับชั้นอนุบาล  ๓

 

ลำดับ           ชื่อ นามสกุล
เด็กหญิงกวินตา มัฆวาฬ
เด็กชายพงศกร ตุงใย
เด็กหญิงมยุรนาฎ ไชยวีรกุล
เด็กชายรัฐกร สุวรรณมณีแก้ว
เด็กชายจิรภัทร ใจเหิม