↑ Return to เอกสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.๑

p1-1
p1-2

p1-3

เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
1.  สูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 

รายการค่าใช้จ่าย

pay p1