↑ Return to เอกสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑, ๒ และ ๓

k1-1 k1-2 k1-3

เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
1.  สูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 

รายการค่าใช้จ่าย

pay k1