โครงสร้างการบริหารงาน

ระแบบโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ใช้ระบบการกระจายอำนาจการบริหารตามธรรมาภิบาล

 

โครงสร้าง