สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรีนยโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ประำจปีการศึกษา 2559

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1/1 12 13 25
อนุบาล1/2 15 9 24
อนุบาล 2/1 14 16 30
อนุบาล 2/2 17 13 30
อนุบาล 3/1 11 16 27
อนุบาล 3/2 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่  1/1 23 21 44
ประถมศึกษาปีที่  1/2 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่  1/3 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่  1/4 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่  2/1 17 17 34
ประถมศึกษาปีที่  2/2 17 17 34
ประถมศึกษาปีที่  2/3 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่  2/4 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่  3/1 19 22 41
ประถมศึกษาปีที่  3/2 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่  3/3 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่  3/4 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่  4/1 14 27 41
ประถมศึกษาปีที่  4/2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่  4/3 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่  4/4 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่  5/1 16 25 41
ประถมศึกษาปีที่  5/2 18 22 40
ประถมศึกษาปีที่  5/3 9 25 34
ประถมศึกษาปีที่  6/1 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่  6/2 22 14 36
ประถมศึกษาปีที่  6/3 12 18 30
รวมทั้งหมด 437 472 909