ครูและบุคลากรทางการศึกษา

DSC_0162

นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                 20140213113200                                             DSC_0169

                             นายอุดร  กลิ่นชิด                                                         นางสาวสิรินทร  โกฏฐา                          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                         รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย
DSC_0177
นางดรุณี ธุวะคำ
ครู ประจำชั้น อนุบาล 1/1
DSC_0184
นางสาววัชรี จันทาพูน
ครู ประจำชั้น อนุบาล 1/2
DSC_0099
นางอารีย์  บูรณสิทธิเวช
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/1
4
นางสาวนิทัศนวดี  วุฒิ
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/1
3
นางประภัทสรณ์ รุ้งดี
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/2
1
นางพิกุล กุศลครู ประจำชั้น อนุบาล 3/1
2
นางบุญปั๋น ใจปินตา
ครู ประจำชั้น อนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา
DSC_0108
นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ
ครู ประจำชั้น ป. 1/1
DSC_0112
นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง
ครู ประจำชั้น ป. 1/1
DSC_0115นางพันธุ์งาม สุดแสง
ครู ประจำชั้น ป. 1/2
DSC_0097
นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
ครู ประจำชั้น ป. 1/3
DSC_0119
นางสุพรรณวษา ผาสุข
ครู ประจำชั้น ป.1/4
no_photo
นางสาวอนิษฐา โพธิแดง
ครู ประจำชั้น ป.2/1
DSC_0105
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
ครู ประจำชั้น ป. 2/1
DSC_0155
นางสาวสุภัทริดา อุดอุ่น
ประจำชั้น ป. 2/2 
no_photo
นางอรุณี สุภาวษิต
ครู ประจำชั้น ป. 2/3
DSC_0120นางสาวนันทยา ใจกาศ
ครูประจำชั้น ป. 3/2
DSC_0102
นางสาวรุ่งอรุณ ใจเครือคำ
ครู ประจำชั้น ป. 2/4
DSC_0106
นางอรุณรัตน์ ใจบั้งเงิน
ครู ประจำชั้น ป. 3/1
no_photo
นางสาวอนงนาฏ กมลรัตน์
ครู ประจำชั้น ป. 3/1
no_photo
นางสาวจุไรรัตน์ รอดรังษี
ครู ประจำชั้น ป. 3/2
no_photo
นาสาวจันทร์จิรา วิญญา
ครู ประจำชั้น ป. 3/3
DSC_0149
นางนุชนาถ ศรีธิเมืองใจ
ครู ประจำชั้น ป. 3/3
DSC_0117
นางศรีไพร   ลังกาแก้ว
ครู ประจำชั้น ป. 3/4
DSC_0154
นางศิรินันท์  ชมพูอินทร์
ครู ประจำชั้น ป. 4/1
no_photo
นายอุเทน  คำเครื่อง
ครู ประจำชั้น ป. 4/2
DSC_0145
นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
ครู ประจำชั้น ป. 4/3
DSC_0126
นายชุมพล แก้วสด
ครู ประจำชั้น ป. 4/4
DSC_0134
นายชาตรี บำเรอ
ครู ประจำชั้น ป. 5/1
DSC_0141 นายพีระ นเรวรรณ์
ครู ประจำชั้น ป. 5/2
no_photo
นายบุญเกิด ทาบุญเป็ง
ครู ประจำชั้น ป. 5/2
DSC_0137
นางสาวอมรพันธื กันทา
ครู ประจำชั้น ป. 5/4
no_photoนายบัญชา ธุวะคำ
ครู ประจำชั้น ป. 5/4
DSC_0125
นายเทิด นาคพิพัฒน์
ครู ประจำชั้น ป. 6/1
DSC_0128
นางสาวระดับศิลป์ บุดดี
ครู ประจำชั้น ป. 6/2
DSC_0158นายอติชาติ จันทร์ระวังยศ
ครู ประจำชั้น ป. 6/2
DSC_0123
นายสันทัด คณิตชยานันท์
ครู ประจำชั้น ป. 6/3
ครูพิเศษ
DSC_0133
นางพิสมัย ปัญญา
ครูพิเศษ
DSC_0160
นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง
ครูพิเศษ
DSC_0230นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่
ครูพิเศษ
DSC_0151
นางสาวนวรัตน์ ต่ำแก้ว
ครูพิเศษ
DSC_0110
นางสาวรุ่งรัตนา สุภาวรรณ์
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
DSC_0170
นางสาวจิณณ์ณิชา  แทนสา
ผู้ช่วยการเงิน
DSC_0174
นางประภาพร  รัตนะรุ่งรัศมี
ผู้ช่วยการเงิน
no_photo
นางสาวรตนพร บุญทาคำ
ผู้ช่วยธุรการ
ลุงใจ
นายวิมล  พุทธรักษา
นักการภารโรง
ภาโรง
นายดวงแก้ว  ไชยแก้ว
นักการภารโรง