ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 DSC_0162

นางเนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 DSC_0169

นางสาวสิรินทร  โกฏฐา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย
DSC_0177
นางดรุณี ธุวะคำ
ครู ประจำชั้น อนุบาล 1/1
DSC_0184
นางสาววัชรี จันทาพูน
ครู ประจำชั้น อนุบาล 1/2
DSC_0099
นางอารีย์  บูรณสิทธิเวช
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/1
4
นางสาวนิทัศนวดี  วุฒิ
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/1
3
นางประภัทสรณ์ รุ้งดี
ครู ประจำชั้น อนุบาล 2/2
1
นางพิกุล กุศลครู ประจำชั้น อนุบาล 3/1
2
นางบุญปั๋น ใจปินตา
ครู ประจำชั้น อนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา
DSC_0115
นางพันธุ์งาม สุดแสง
ครู ประจำชั้น ป. 1/1
DSC_0110
นางสาวรุ่งรัตนา  สุภาวรรณ์
ครู ประจำชั้น ป. 1/1
DSC_0108นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ
ครู ประจำชั้น ป. 1/2
DSC_0112
นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง
ครู ประจำชั้น ป. 1/2
DSC_0097
นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
ครู ประจำชั้น ป. 1/3
no_photo
นางสาวศุภมาส  สุขเทวี
ครูประจำชั้น ป. 1/3
DSC_0119
นางสุพรรณวษา ผาสุข
ครู ประจำชั้น ป.1/4
no_photo
นางอรุณี สุภาวษิต
ครู ประจำชั้น ป.2/1
DSC_0175
นางสาววราภรณ์ ทาอินทร์
ครู ประจำชั้น ป. 2/1
DSC_0105
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
ประจำชั้น ป. 2/2 
DSC_0158
นายอัติชาติ  จันระวังยศ
ครู ประจำชั้น ป. 2/3
DSC_0101นางอรทัย อินทะโน
ครู ประจำชั้น ป. 2/3
DSC_0147
Miss Li  Jiangyan
ครู ประจำชั้น ป. 2/3
DSC_0102
นางสาวรุ่งอรุณ ใจเครือคำ
ครู ประจำชั้น ป. 2/4
DSC_0142นายกิตติพงษ์  ทาย่อม
ครูประจำชั้น ป. 2/4
DSC_0155
นางสาวสุภัทริดา อุดอุ่น
ครู ประจำชั้น ป. 3/1
DSC_0106
นางอรุณรัตน์ ใจบั้งเงิน
ครู ประจำชั้น ป. 3/1
DSC_0120นางสาวนันทยา ใจกาศ
ครูประจำชั้น ป. 3/2
no_photo
นายบุญเกิด  ทาบุญเป็ง
ครู ประจำชั้น ป. 3/2
DSC_0149
นางนุชนาถ ศรีธิเมืองใจ
ครู ประจำชั้น ป. 3/3
no_photoนางสาวนวพร  แซ่ซง
ครู ประจำชั้น ป. 3/3
DSC_0117
นางศรีไพร   ลังกาแก้ว
ครู ประจำชั้น ป. 3/4
DSC_0154
นางศิรินันท์  ชมพูอินทร์
ครู ประจำชั้น ป. 4/1
DSC_0179นายวาสน์ศิลป์ ดีวรัตน์
ครู ประจำชั้น ป. 4/1
no_photo
นายอุเทน  คำเครื่อง
ครู ประจำชั้น ป. 4/2
DSC_0137
นางสาวอมรพันธ์ กันทา
ครู ประจำชั้น ป. 4/2
DSC_0145นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
ครู ประจำชั้น ป. 4/3
DSC_0123
นายสันทัด คณิตชยานันท์
ครู ประจำชั้น ป. 4/4
DSC_0134
นายชาตรี บำเรอ
ครู ประจำชั้น ป. 5/1
DSC_0141นายพีระ นเรวรรณ์
ครู ประจำชั้น ป. 5/2
DSC_0138
นางสาวบุญาณิส  แซ่เต็น
ครู ประจำชั้น ป. 5/3
DSC_0125
นายเทิด นาคพิพัฒน์
ครู ประจำชั้น ป. 6/1
DSC_0130นายเสรี กาบใส
ครู ประจำชั้น ป. 6/2
DSC_0128
นางสาวระดับศิลป์ บุดดี
ครู ประจำชั้น ป. 6/2
DSC_0126
นายชุมพล  แก้วสด
ครู ประจำชั้น ป. 6/3
DSC_0133นางพิสมัย ปัญญา
ครู ประจำชั้น ป. 6/3
ครูพิเศษ
DSC_0151
นางสาวนวรัตน์ ต่ำแก้ว
ครูพิเศษ
DSC_0160
นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง
ครูพิเศษ
DSC_0230นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
DSC_0170
นางสาวสุภัทรา  แทนสา
ผู้ช่วยการเงิน
DSC_0174
นางประภาพร  รัตนะรุ่งรัศมี
ผู้ช่วยการเงิน
ภาโรง
นายดวงแก้ว  ไชยแก้ว
นักการภารโรง
ลุงใจ
นายวิมล  พุทธรักษา
นักการภารโรง