เอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นปี57

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปี57

ผังโครงสร้างการบริหารงานรวม ปี57

ผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา57

 

k1-1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑, ๒ และ ๓

เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว 1.  สูติบัตรนักเรียน 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   รายการค่าใช้จ่าย

View page »

p1-1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.๑

เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว 1.  สูติบัตรนักเรียน 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   รายการค่าใช้จ่าย

View page »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐                 ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๓ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบมาท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาทดสอบ ในวันเสาร์ที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ดังนี้   ลำดับ          ชื่อ นามสกุล ๑. เด็กชายนราวิชญ์ ใจอุ่น ๒. เด็กหญิงญาณิศา ซาวคำ …

View page »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นอนุบาล

ประกาศโรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑                   ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๓ – ๓๑  มกราคม  นั้น บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายชื่อแนบมาท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาทดสอบความพร้อม ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์       พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล  …

View page »